Van bevlogen stad tot slimme spijker

Expirimenteren met instrumenten

Al enige tijd loopt De Twee Snoeken warm om woonwijken een positieve impuls te geven. Hierbij maken we gebruik van instrumenten als de Creatieve Piramide, het Buurtorganigram, de Betere Buurt Biotoop Buurtindex, het DNA van de Stad en het Digitale Buurthuis. Centraal staat het smeden van een band tussen de verschillende bewoners en het opbouwen van een buurtnetwerk. Zodat niet alleen de belangenclubs de dienst uitmaken, maar een draagvlak ontstaat bij een zo groot mogelijk gedeelte van de bewoners. 

De buurt is het ‘jachtterrein’ van een groot aantal verschillende partijen, die zich allemaal met de beste bedoelingen op de buurt en haar bewoners storten. Gemeentelijke diensten, bewonerscomités, corporaties, instellingen, stichtingen en bedrijven zetten hun beste beentje voor om de buurten een positieve impuls te geven. Op zich is al deze positieve energie goed nieuws, maar door gebrek aan samenhang tussen al deze activiteiten wordt het maximale rendement absoluut niet gehaald. Het legertje dat een buurt intrekt vertoond bijzonder weinig samenhang, waarin een duidelijke structuur en leiding ontbreekt.

Bewoners betrekken bij de ontwikkeling van de buurt, is nog niet zo eenvoudig. Er is een verschil in kennis, jargon en belangstelling. Een extra probleem bij samenlevingsvraagstukken is dat de betreffende onderwerpen vaak ‘vaag’ zijn, en meestal voor meerderlei uitleg vatbaar. Wat is mooi, wat is lelijk, wat is vervelend, wat is fijn? Wat is een goede buurt, wat een slechte? Mensen willen een groene buurt, maar wat is groen? Is dat gras, bomen, een eigen voortuintje of een collectieve picknickplaats? Voor een goede discussie en het meetbaar maken van ingrepen en maatregelen, is het noodzakelijk om deze ‘zachte’ waarden ‘hard’ te maken. 

Binnen de stichting JANUS is de afgelopen jaren gezocht naar methodieken waarmee die slag te maken is. Bij deze speurtocht is naar wetmatigheden gezocht die de grondslag vormen voor allerlei buurtprocessen.
0,4375 seconds